Bodem

WAT DIT VOORSTELT

 

Oriënterende en beschrijvende bodemonderzoeken en opmaak verslag grondverzet, indien nodig saneren.

DE VERSCHILLENDE STAPPEN

VAN BODEMONDERZOEK TOT SANERING

Vooraleer er kan gesaneerd worden, moet in eerste instantie nagegaan worden ‘OF’ er verontreiniging aanwezig is op de grond. Dit gebeurt in een oriënterend bodemonderzoek.

De bodemdeskundige gaat na of er een historische verontreiniging aanwezig is die een duidelijke aanwijzing vormt van een ernstige bodemverontreiniging of een nieuwe verontreiniging die de bodemsaneringsnormen overschrijdt of dreigt te overschrijden. Immers in die gevallen is een vervolgstap nodig.

In een vervolgstap wordt nagegaan hoe groot de verontreiniging is en of deze moet gesaneerd worden. Dit gebeurt in een beschrijvend bodemonderzoek*.

*Het onderzoek wordt opgemaakt door een erkend bodemdeskundige type II.

GEBRUIK VAN BODEMMATERIALEN (GRONDVERZET)

U bouwt en u moet een hoeveelheid bodem uitgraven en laten wegvoeren. Bij al deze werken komen bodemmaterialen vrij.

De grondverzetsregeling legt vast wat er moet gebeuren als u grondwerken uitvoert.

NL